การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 พ.ค. 66

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.

กำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  วันที่การดำเนินการ
  20 มี.ค.66พระราชกฤษฎีการยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้
  21 มี.ค.66กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
  25 มี.ค. – 9 เม.ย.66

วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร
ลงทะเบียนนอกเขต (https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/)
ลงทะเบียนนอกราช (https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout)

  3 – 7 เม.ย. 66วันรับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
  4 – 7 เม.ย. 66วันรับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อและแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงดินแดงเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
– วันที่ 4 – 6 เม.ย.66 เวลา 8.30 – 16.30 น.
– วันที่ 7 เม.ย. 66 เวลา 8.30 -16.00 น.
  18 เม.ย. 66 เป็นต้นไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  3 พ.ค. 66วันสุดท้าย เพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  7 – 13 พ.ค. 66แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ก่อนวันเลือกตั้ง)
  7 พ.ค. 66– วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง ทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
– วันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง สำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
  14 พ.ค.66วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
  15 – 21 พ.ค. 66แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (หลังวันเลือกตั้ง)

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คู่มือ

พรรคการเมือง

บทความที่เกี่ยวข้อง