การตรวจสอบสิทธิ การยืนยันตัวตน และสวัสดิการ โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65

การลงทะเบียน

สวัสดิการที่ได้รับ และการลงทะเบียนรับสวัสดิการ

การจ่ายเงินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

การจ่ายเงินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561

อื่นๆ