การยื่นอุทธรณ์ของแต่ละหน่วยงานของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

แนวทาง "ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ของกรมสรรพากร

 1. กรณีตรวจสอบผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ให้อุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 1 พ.ค. 66 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
   • ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th (เวลา 06.00 – 23.00 น.ของทุกวัน)
   • ผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธ.ออมสิน, ธ.กรุงไทย, ธ.ก.ส., สนง.คลังจังหวัดทุกจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ, สนง.เขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา
 2. นำเอกสารยืนยันการอุทธรณ์ผลการพิจารณาฯ ที่ระบุว่าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติด้านรายได้ และรายละเอียดการอุทธรณ์ ไปติดต่อที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ (สท) หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สส) ตามที่อยู่หน้าแบบ หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ (กรณีไม่ยื่นแบบ)
 3. กรอกข้อมูลในแบบขอตรวจสอบข้อมูลเงินได้ฯ พร้อมแสดงบัตร ปชช./บัตรประจำตัวคนพิการ หรือหนังสือมอบอำนาจ แล้วแต่กรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สายด่วนกรมสรรพากร Call Center 1161
   • ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น.ทุกวันทำการ
   • ขยายเวลาทำการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน 2566 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น. และทุกวันเสาร์ วันเสาร์ที่ 4 , 11 , 18 , 25 มีนาคม , 1 และ 8 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
   • ท่านสามารถรับฟังข้อมูลอัตโนมัติ และรับเอกสารทางโทรสารได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แนวทางสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สิน จากเครดิตบูโร

ช่องทางการขอตรวจสอบข้อมูลแบ่งเป็น 2 แบบ

1. แบบไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมมี 2 ช่องทางในการขอตรวจสอบ คือ

    • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 6 แห่ง
     1. อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า
     2. อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก
     3. สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง
     4. ท่าวังหลัง
     5. สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และ
     6. ห้างเจเวนิว (นวนคร)
     7. ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม ผลการตรวจสอบภายใน 15 นาที
    • หน่วยงานรับลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่
     1. ธนาคารกรุงไทย
     2. ธนาคารออมสิน
     3. ธนาคาร ธ.ก.ส.
     4. โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม ผลการตรวจสอบภายใน 7 วันการนับตั้งแต่วันที่เครดิตบูโรได้รับคำขอ

2. แบบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบ ได้แก่ ตัวแทนรับคำขอข้อมูลเครดิตของเครดิตบูโร ซึ่งแบ่งเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่

    • สาขาธนาคาร กรุงไทย ธอส. กรุงศรี LH BANK ธ.ก.ส.
    • ตู้ ATM : กรุงไทย ไทยพาณิชย์
    • Mobile Banking: กรุงเทพ ออมสิน กรุงไทย ทหารไทยธนชาติ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
    • Internet Banking: กรุงศรี
    • ที่ทำการไปรษณีย์

ค่าธรรมเนียม

  • ชำระค่าธรรมเนียม 150 บาท (ขอคืนจากเครดิตบูโรได้) ผลการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ


เอกสารประกอบการขอข้อมูลเครดิต

  1. แบบฟอร์มคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต บุคคลธรรมดา (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ NCB)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
  3. หลักฐานผลการตรวจสอบสิทธิตามโครงการฯ ปี 2565 ที่ปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สิน
  4. หลักฐานการยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบ คุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565


เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ สำหรับผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถเดินทางไปเองได้

  1. หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ NCB)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

       ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สินที่ขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับเครดิตบูโร จะได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

       หากผู้ลงทะเบียน พบว่า รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถยื่นขอแก้ไขข้อมูลได้ 2 ช่องทาง

1. ขอแก้ไขข้อมูลกับ NCB ผู้ลงทะเบียนสามารถส่งเอกสารหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์

    • โดยส่งไปยัง คุณณพรัตน์ แก้วสมทอง (โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (ส่วนรับเรื่องร้องเรียน)
    • เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 2 (ห้องเลขที่ NS010-012) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
    • เมื่อ NCB ได้รับคำขอแก้ไขข้อมูล NCB จะส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับสถาบันการเงินสมาชิกที่นำส่งข้อมูลและ NCB จะแจ้งผลการตรวจสอบหรือแก้ไขตามคำขอของผู้ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ NCB ได้รับคำขอ

2. แก้ไขข้อมูลกับสถาบันการเงินสมาชิกเจ้าของบัตรเครดิต หรือบัญชีสินเชื่อโดยตรง ผู้ลงทะเบียนสามารถ ดำเนินการได้ ดังนี้

    • ผู้ลงทะเบียนนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อสถาบันการเงินสมาชิกเจ้าของบัตรเครดิต หรือบัญชีสินเชื่อ
    • หากตรวจสอบกับสถาบันการเงินแล้ว พบว่า ข้อมูลที่สถาบันการเงินแจ้ง NCB ณ เดือน ต.ค. 2565 ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของผู้ลงทะเบียน สถาบันการเงินจะต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและแจ้งข้อมูลไปยัง NCB เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่อุทธรณ์กรณีไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สิน

หมายเหตุ การตรวจสอบหรือแก้ไขผ่านสถาบันการเงินโดยตรง จะดำเนินการรวดเร็วกว่าการตรวจสอบหรือแก้ไขผ่าน NCB โดยสถาบันการเงินจะต้องแจ้งผลการปรับปรุงข้อมูลไปยัง NCB

สรุปแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สินจากตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)

กยท. ชี้แจงชาวสวนยาง ไม่ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65

      การยางแห่งประเทศไทย ชี้แจงชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. แล้ว แต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65  สามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลัง กำหนด และขอยืนยัน-แก้ไขข้อมูล

กรณีขึ้นทะเบียนกับ กยท. แล้ว 

  • ให้ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2566 
  • ช่องทางการยื่นขออุทธรณ์ 
   • เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน
   • หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท.

  • หากเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว แต่พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการฯ เนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท.
   • ติดต่อ กยท. เพื่อตรวจสอบยืนยันหรือแก้ไขข้อมูล ได้ที่ กองทะเบียน ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย โทร. 02-433-2222 ต่อ 243
   • ตั้งแต่เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
 •  

กรมที่ดิน แจ้งกรณีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในเรื่องการถือครองที่ดินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

       กรมที่ดิน แจ้งกรณีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 กำหนดให้ดำเนินการ ดังนี้

  • ยื่นอุทธรณ์ โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี คือ
   1. อุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/
   2. ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์
  • หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว ให้ติดต่อสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเกณฑ์
   • ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   โทร. 09-4858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
   โทร. 0-2109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)