โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566

       คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (โครงการฯ) ปีการผลิต 2566 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐ 

รูปแบบและความคุ้มครอง

 • ผู้รับประกันภัย : บริษัทเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566 ตามกรมธรรม์
 • ผู้เอาประกัน : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปรับปรุงทะเบียนในปีการผลิต 2566

พื้นที่รับประกันภัย

 • การรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) จำนวน 2.06 ล้านไร่
 • การรับประกันภัยโดยภาคสมัครใจ (Tier 2) ไม่เกิน 6 หมื่นไร่
 • รวม Tier 1 และ Tier 2 จำนวน 2.12 ล้านไร่

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย

1. การรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1)

แบ่งเป็น 4 อัตรา (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้

   • เกษตรกรลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 160 บาทต่อไร่ เท่ากันทุกพื้นที่
   • เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงต่ำ 150 บาทต่อไร่
   • เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงปานกลาง 350 บาทต่อไร่
   • เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงสูง 550 บาทต่อไร่

2. การรับประกันภัยส่วนเพิ่ม (Tier 2)

แบ่งเป็น 3 อัตรา (เกษตรกรจ่ายเอง พร้อมทั้งอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้

   • พื้นที่เสี่ยงต่ำ 90 บาทต่อไร่
   • พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 100 บาทต่อไร่
   • พื้นที่เสี่ยงสูง 110 บาทต่อไร่

การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย

 • ธ.ก.ส. จะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 64 บาทต่อไร่ (สูงสุดไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย) สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566 ของ ธ.ก.ส. และรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 96 บาทต่อไร่ พร้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. และ 90 บาทต่อไร่ พร้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ให้แก่เกษตรกรทั่วไป ทั้งนี้ การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็นการอุดหนุนเฉพาะการประกันภัยในส่วนที่ 1 (Tier 1) เท่านั้น

วงเงินคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ภัย 

  1. น้ำท่วม หรือฝนตกหนัก
  2. ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
  3. ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น
  4. ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง
  5. ลูกเห็บ
  6. ไฟไหม้
  7. ช้างป่า

วงเงินคุ้มครอง

  • การรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) มีวงเงินความคุ้มครอง 1,500 บาทต่อไร่
  • การรับประกันภัยโดยภาคสมัครใจ (Tier 2) มีวงเงินความคุ้มครอง 240 บาทต่อไร่
  • วมวงเงินความคุ้มครอง Tier 1 และ Tier 2 จำนวน 1,740 บาทต่อไร่

วงเงินคุ้มครองภัยศัตรูพืชและโรคระบาด

  • การรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) มีวงเงินความคุ้มครอง 750 บาทต่อไร่
  • การรับประกันภัยโดยภาคสมัครใจ (Tier 2) มีวงเงินความคุ้มครอง 120 บาทต่อไร่
  • รวมวงเงินความคุ้มครอง Tier 1 และ Tier 2 จำนวน 870 บาทต่อไร่

ระยะเวลาการจำหน่ายกรมธรรม์

กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน

  • กำหนดวันเริ่มจำหน่าย ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ และกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. จนถึงไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง

  • เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2567 ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

สถานที่จำหน่ายกรมธรรม์

  • เกษตรกรสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

สอบถามเพิ่มเติม

 • กองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3673
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  โทร. 02 555 0555