โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2

       โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท มีระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติอนุมัติ

วัตถุประสงค์

  • โครงการนี้ เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางและผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50
  • เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อไม้ยาง การดำเนินงานกิจการไม้ยาง การขยายกำลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์

การช่วยเหลือ

  • รัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยให้ในอัตราตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
  • สำหรับกิจการที่รับซื้อไม้ยางพาราในราคาไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท/ตัน

วิธีเข้าร่วมโครงการ

  • ระยะเวลารับสมัคร 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566
   (ขยายเวลาจากเดิมที่หมดระยะเวลาสมัครไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565)
  • สถานที่สมัคร ผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางและผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ยื่นขอรับการสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยได้ที่ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เป้าหมาย

  1. ลดพื้นที่ปลูกยาง จำนวน 200,000 ไร่
  2. ราคาไม้ยางไม่ต่ำกว่า 1,500 บาทต่อตัน

การดำเนินโครงการในระยะที่ผ่านมา

  • สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพาราที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ได้กว่า 38 บริษัท
  • สามารถดูดซับไม้ยางจากการโค่นต้นยางได้ 4.22 ล้านตัน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6 ล้านตัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

  • 0 2579 1576 ต่อ 303, 313