โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4

ความเป็นมาของโครงการ

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 7,566 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงที่ราคายางผันผวน โดยกำหนดเป้าหมายเกษตรกรชาวสวนยาง 1.6 ล้านราย พื้นที่สวนยางกรีดได้ 18.18 ล้านไร่ ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งดำเนินการการขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นไปแล้ว

ระยะเวลาโครงการ

 • เดือนมกราคม – กันยายน 2566

ระยะเวลาประกันรายได้

 • ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • เป็นเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่มีเอกสารสิทธิเท่านั้น
 • เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดยางไปแล้ว
 • ประกันไม่เกินรายละไม่เกิน 25 ไร่

การจ่ายเงินชดเชย

รับประกันรายได้ยาง 3 ชนิด

  • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม จำนวนไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน
  • น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม จำนวนไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน
  • ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม จำนวนไม่เกิน 40 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน

การแบ่งสัดส่วนรายได้

  • เจ้าของสวนยาง 60%
  • คนกรีดยาง 40%

กำหนดการจ่ายเงิน

  • เริ่มจ่ายเงินถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางได้ ภายในเดือนมีนาคม 2566 นี้

ตรวจสอบการโอนเงินประกันรายได้ ตลอด 24 ชม.

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ

 • เกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 ได้ที่ http://www.raot.co.th/gir/index/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม