สบส. สนับสนุนนวด-สปาไทยมีดี การันตีเกรดพรีเมียมด้วยรางวัลระดับสากล

สบส. สนับสนุนนวด-สปาไทยมีดี การันตีเกรดพรีเมียมด้วยรางวัลระดับสากล

            กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สนับสนุน Wellness Tourism เชิดชูนวด สปาไทย มีดีไม่แพ้ชาติใดในโลก โดยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการนวด สปาของไทย ให้มีเอกลักษณ์การให้บริการตามแบบความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล จึงมีการมอบรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium Awards เพื่อรับรองความมีมาตรฐานระดับสากลเป็นประจำทุกปี

            โดยกิจการนวด สปาที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากกรม สบส. และประสงค์จะเข้ารับการประเมินรางวัลประจำปีนี้ สามารถยื่นใบสมัครมาได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร และศึกษาหลักเกณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaispa.go.th กิจการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครยื่นใบสมัครมาได้ที่กรม สบส. ส่วนภูมิภาคยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 แห่ง


 


            นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) เช่น การนวด อบหรือประคบสมุนไพร สปาเพื่อสุขภาพ สุวคนธบำบัด (Aromatherapy) วารีบำบัด (Hydrotherapy) เป็นต้น ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้มูลค่ามหาศาลต่อปี และล่าสุดปี 2565 ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่น่าเดินทางไปเยือนมากที่สุดในโลก (อันดับที่ 4) จากผลสำรวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของวีซ่า (Visa Global Travel Intentions Study) โดย 1 ในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุด คือ นวดแผนไทย ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเปิดน่านฟ้ารับนักท่องเที่ยวแบบสมบูรณ์ คาดหวังว่าการนวด การให้บริการสปา จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว กรม สบส. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการนวด สปาของไทย ให้มีเอกลักษณ์การให้บริการตามแบบความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล จึงมีการมอบรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium Awards เพื่อรับรองความมีมาตรฐานระดับสากลเป็นประจำทุกปี

            ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. ได้ให้ข้อมูลว่ากิจการนวด สปาที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากกรม สบส. และประสงค์จะเข้ารับการประเมินรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium Awards ประจำปีนี้ สามารถยื่นใบสมัครมาได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร และศึกษาหลักเกณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaispa.go.th กิจการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครยื่นใบสมัครมาได้ที่กรม สบส. ส่วนภูมิภาคยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 แห่ง

            ซึ่งกิจการที่จะได้รับรางวัล ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งหมด 5 ด้าน ต้องมีความพิเศษมากกว่ากิจการที่ได้รับมาตรฐานทั่วไป เช่น บริการได้ครบ 5 มิติ คือ รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส การตกแต่งร้าน เน้นความเป็นไทย มีอัตลักษณ์ตามถิ่นที่ตั้ง บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่มีความเฉพาะด้านตามมาตรฐาน และสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เป็นต้น กิจการที่ได้รับรางวัลจะได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ จะมีการประกาศรายชื่อบนเว็บไซต์ และจัดทำเป็น Directory เผยแพร่ไปทั่วประเทศ ผ่านศูนย์ท่องเที่ยว สมาคมและสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ สนามบิน สถานเอกอัครราชทูต เป็นต้นที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/185669/