การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้จัดตั้ง”กองทุนพัฒนายางพารา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนายางพารา โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์ได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย

 1. สามารถขอรับการส่งเสริม สนับสนุนและความช่วยเหลือ เพื่อการปลูกแทน (เงินสงเคราะห์สวนยางเดิม)
 2. สามารถขอรับการส่งเสริม ในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูปยางพารา/ไม้ยาง ตามวิธีการที่ กยท. กำหนด
 3. ได้รับการจัดสวัสดิการ ตามที่ กยท. กำหนด
 4. ได้รับความช่วยเหลือจาก กยท. ในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

เจ้าของสวนยาง 

 • เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางในที่ดิน ไม่ว่าจะกรีดเองหรือจ้างกรีด
 • เอกสารสำหรับยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
  1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
  2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
  3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (แบบ คบก.1)
  4. เอกสารหลักฐานที่ดิน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
  5. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ตัวแทนดำเนินการ (แบบ คบก.4)

ผู้เช่าสวนยาง

 • เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียน ซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนื่องจากได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น
 • เอกสารสำหรับยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
  1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง 
  2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
  3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (แบบ คบก.1) 
  4. เอกสารหลักฐานที่ดิน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
  5. สัญญาเช่าที่ดิน
  6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ตัวแทนดำเนินการ (แบบ คบก.4)
  7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของที่ดิน/ผู้ให้เช่า พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
  8. สำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของที่ดิน/ผู้ให้เช่า พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง

ผู้ทำสวนยาง

 • เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียน ซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนื่องจากได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น
 • เอกสารสำหรับยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
  1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
  2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
  3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (แบบ คบก.1)
  4. เอกสารหลักฐานที่ดิน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
  5. หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน (แบบ คบก.3)
  6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ตัวแทนดำเนินการ (แบบ คบก.4)
  7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของที่ดิน/ผู้ให้เช่า พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
  8.  สำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของที่ดิน/ผู้ให้เช่า พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง

คนกรีดยาง

 • เป็นผู้รับจ้างกรีดยาง โดยได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตตามสัดส่วนและตามจำนวนที่กรีด โดยผู้ว่าจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว คนกรีดยางจะต้องไม่เป็นเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยาง
 • เอกสารสำหรับยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
  1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
  2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
  3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง (แบบ คบก.2)
  4. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเจ้าของสวน
 1. เกษตรกรต้องเตรียมเอกสารหลักฐานฉบับจริงของตนเองมาด้วย เพื่อให้พนักงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 2. กรณี ผู้เยาว์เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ตามแบบ คบก.5
 3. หนังสือมอบอำนาจ (แบบ คบก.4) กรณีแทน/อื่นๆ (ถ้ามี) ให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนจัดการในเรื่อง ดังนี้
  • กรณีผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง มีสิทธิครอบครองที่ดินร่วมกับผู้อื่น จะต้องลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้ครบทุกคน หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองร่วมทุกคนมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่มิได้มีสิทธิ์ครอบครองเป็นผู้ยื่น ผู้มีสิทธิ์ครอบครองร่วมจะต้องลงลายมือชื่อให้ครบทุกคน โดยลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและคู่สมรสในแบบหนังสือมอบอำนาจเพื่อดำเนินการ (แบบ คบก.4) ด้วย
  • กรณีดำเนินการแทนเจ้าของสวนยาง เช่น ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ยกเลิก/แก้ไข ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจ (แบบ คบก.4) กรณีแทน/อื่นๆ (ถ้ามี) ให้ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท และขีดเส้นคร่อมบนอากรแสตมป์ด้วย พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมคู่สมรส และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง โดยหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง กับผู้รับมอบอำนาจ จึงไม่ต้องทำหนังสือต่อหน้าพนักงาน กยท.
 4. ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องให้พยานซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการทำกิจกรรมปลูกยาง/กรีดยาง โดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยาน ในแบบคำขอให้ครบถ้วน กรณีเป็นคนกรีดยาง ต้องให้เจ้าของสวนยางลงลายมือชื่อรับรองการเป็นคนกรีดยางในสวนยางนั้น 
 • ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิม)
 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

การยางแห่งประเทศไทย

 • 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร 10700
 • โทร. 0 2433 2222
 • โทรสาร 0 2433 6490
Scroll Up