รวมการปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

         รวมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว 14 วัน การปิดด่าน จุดผ่อนปรนของจังหวัดแตามแนวชายแดน ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของรัฐบาล

ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

 • อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกําหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
 • ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
 • สําหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปควบคู่กัน
 • ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน

ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

 • ตามที่นายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2563 และตามคำแนะนำของผู้บริหารและนักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย.2563 นั้น  การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ พ.ศ.2548 
 • อันเนื่องมาจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ แต่ได้แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน  ในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผล
 • ขณะนี้ทุกฝ่ายเห็นว่าสถานการณ์ควรยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการขั้นสูงสุดได้แล้ว โดยในเบื้องต้นจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเสียก่อนซึ่งได้ประกาศแล้วในวันนี้ 
 • ผลจากการประกาศดังกล่าวคือรัฐบาลจะมีช่องทางตามกฎหมายเข้าควบคุมหรือบริหารสถานการณ์ได้ อาทิ
  • จะมีการโอนอำนาจบางประการของรัฐมนตรีตามกฎหมายบางฉบับมาเป็นของนายกรัฐมนตรี เท่าที่จำเป็นและเป็นการชั่วคราวเพื่อลดความรวดเร็วและบูรณาการ 
  • จะมีการออกกฎข้อกำหนดคือ ข้อห้ามข้อปฏิบัติบางอย่าง เช่น
   • ห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง
   • ห้ามหรือจำกัดการเข้าออกราชอาณาจักร
   • การเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากข้ามเขตพื้นที่
   • การควบคุมการใช้ยานพาหนะ เส้นทางจราจร
   • การควบคุมสินค้าและเวชภัณฑ์
  • มาตรการเหล่านี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  • แม้สถานการณ์จากตัวเลขจำนวนผู้ได้รับเชื้อและการเสียชีวิตในประเทศจนถึงปัจจุบันจะยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น  แต่หากยังมีการเคลื่อนย้ายหรือเดินทาง การรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน การติดต่อสัมพันธ์หรือใกล้ชิด การขาดความรู้ความเข้าใจความรับผิดชอบ และการไม่ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรการป้องกันโรค
  • ประกอบกับการเข้าสู่ช่วงเทศกาลและการเปลี่ยนฤดูกาลตามธรรมชาติ  เชื้อโรคโควิด-19 ย่อมมีโอกาสแพร่ไปได้รวดเร็วและเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นจนเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะจะกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์และกระทบต่อการใช้ทรัพยากรด้านการสาธารณสุขของประเทศจะขาดแคลนเข้าวันหนึ่ง
  • รัฐบาลจึงจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่บัดนี้เพื่อความไม่ประมาท ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและคลายความวิตกกังวลของประชาชน
 • การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเฉพาะช่วงเวลานี้โดยรัฐบาลจะพิจารณาเลือกใช้มาตรการเท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโลก ซึ่งแน่นอนว่าความสะดวกสบายของประชาชนในระหว่างนี้ย่อมลดน้อยลงกว่าเดิม เพราะทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  • แต่ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยไม่เกิดภาวะขาดแคลน 
 • ส่วนมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเยียวยาผู้เดือดร้อนจะได้ทยอยดำเนินการต่อไป
 •  ในยามนี้เรากำลังต่อสู้กับมหันตภัยที่มองไม่เห็นตัว คือเชื้อโรคและอาจจู่โจมมาถึงเราทุกคนในทุกพื้นที่ได้ทุกเมื่อ จึงจำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์และบังคับใช้มาตรการขั้นสูงสุดเพื่อความอยู่รอดร่วมกัน ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ไประยะหนึ่งตามที่กฎหมายใช้อำนาจรัฐบาลประกาศได้เป็นคราวๆไป คราวละไม่เกิน 3 เดือน แต่อาจประกาศขยายเวลาต่อได้อีกตามความจำเป็นแห่งสถานการณ์
 • รัฐบาลขอให้
  • ประชาชนวางใจในระบบการสาธารณสุขของประเทศ และโปรดดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง  
  • ขอโปรดให้ความร่วมมือกับทางการในการปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด
  • ตลอดจนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางช่องทางที่เป็นทางการ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ระบุแหล่งข่าวอ้างอิงเชื่อถือได้ ไม่ใช่ข่าวลือหรือข่าวที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มา 
 • หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่
  • กระทรวงสาธารณสุข
  • ฃศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หมายเลขโทรศัพท์ 1111
 • ขณะนี้
  • การอยู่กับบ้านตามคำกล่าวที่ว่า “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
  • การไม่รวมกลุ่มกับผู้คนจำนวนมาก
  • การใช้มาตรการป้องกันโรคเพื่อตนเองและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น
   • การใช้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การหมั่นล้างมือ
   • การไม่สัมผัสหรือรับเชื้อที่มากับฝอยละอองน้ำลาย
   • การเว้นระยะสัมผัสห่างจากผู้อื่น
   • การไปพบแพทย์ในกรณีต้องสงสัย
  • เป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้วว่าสามารถลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะป้องกันตัวเอง คนที่ท่านรัก และประเทศได้
 • เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องรัฐบาลจะแถลงให้ทราบเป็นระยะ ๆ ในโอกาสต่อไป

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล​

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

อื่น ๆ

Scroll Up