มาตรการรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด COVID-19

มาตรการรองรับแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศเกาหลีใต้

 • มีการกักตัวที่เกาหลีใต้ก่อน 14 วัน
 • กรณีป่วย ไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องให้อยู่รักษาตัวต่อที่เกาหลีใต้

1. กลุ่มแรงงานนอกระบบจากประเทศเกาหลีใต้ที่เดินทางมาจากทุกเมืองของเกาหลีใต้ จะถูกคัดกรองที่สนามบิน

 • หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจจะถูกส่งไปโรงพยาบาลที่กำหนดไว้
 • หากไม่มีไข้ จะส่งเข้ารับไว้สังเกตอาการที่พื้นที่ควบคุมโรคฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อกักกันและสังเกตอาการ 14 วัน
 • ขั้นตอนดูแลเหมือนกับการรับคนไทยกลับจากเมืองอู่ฮั่น ทุกประการ

2. แรงงานถูกกฎหมาย/ ผู้เดินทางอื่นๆ จากเกาหลีใต้ จะถูกคัดกรองที่สนามบิน

 • หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจจะถูกส่งไปโรงพยาบาลที่กำหนดไว้เช่นเดียวกัน
 • หากไม่มีไข้ ผู้เดินทางต้องกักตัวไม่ออกจากบ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคอยดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข (โดยเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่สามารถลงโทษตามกฏหมายได้ทันทีหากไม่ให้ความร่วมมือ)

หมายเหตุ : หากเดินทางมาจากเมืองที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เมืองแทกู-คยองซังเหนือ กักตัวทุกคนไปยังฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน

 • หากประชาชนพบเบาะแส ให้แจ้งมาที่สายด่วน 1422
 • หากเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้แจ้งที่ นายอำเภอ/ เทศบาล/ผู้นำชุมชน /ผู้ว่า ในจังหวัดนั้นๆ เพื่อประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัด ในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปดูแล
 • กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่กลับมาแล้วหลบหนีด่านกักตัวตรวจโรค ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอให้รายงานตัวที่สาธารณสุขจังหวัด ภายใน 3 วัน (จนถึงวันที่ 10 มี.ค. 63) ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 (มาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (3) (4) (7) หรือ (8) หรือมาตรา 40 (3) หรือ (4) หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 35 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ)

การรับมือแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

 • ทุกคนที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยจะต้องรับการคัดกรอง โดย ด่านตรวจคนหางาน ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สายการบิน
 • สถานที่คัดกรอง ได้แก่
  • สนามบินสุวรรณภูมิ
  • สนามบินดอนเมือง
  • สนามบินเชียงใหม่

กระทรวงแรงงานจะดำเนินการ ดังนี้ 

 1. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศแก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาด หากเป็นสมาชิกฯ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากโรคระบาดซึ่งทางการของประเทศของประเทศนั้นๆ ประกาศกำหนดแล้ว จำนวน 15,000 บาท
 2. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำงาน กรมการจัดหางานได้เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับจำนวน 81,562 อัตรา
 3. ส่วนผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ จากเดิมในระบบ 70,000 คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้เปิดฝึกอบรมเพิ่มอีก 30,000 คน รวมฝึกทั้งสิ้น 100,000 คน
 4. ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระต้องการจะพัฒนาทักษะฝีมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะฝึกฝีมือให้จากเดิม 100,000 คน ได้เปิดฝึกอบรมเพิ่มอีก 20,000 คนรวมฝึกทั้งสิ้น 120,000 คน

ที่มา 

Scroll Up