การเดินทางเข้าออกประเทศไทย ในช่วง COVID-19 ระบาด

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

 1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 23.59 น.
 2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก
 3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้
  • (1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)
  • (2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)
  • (3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
  • (4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights)
  • (5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
  • (6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)
 4. ให้ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

        ข้อ 3 การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน เรือ รถยนต์ หรือยานพาหนะอื่นใด หรือในการใช้เส้นทางคมนาคมไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางบก เพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทางเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรนตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง สำหรับผู้โดยสารหรือผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่

         (1) เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด หรืออนุญาตตามความจำเป็นโดยอาจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้

         (2) เป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว

         (3) เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน

         (4) เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวโดยติดต่อกระทรวงต่างประเทศเพื่อออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามวรรคสอง

         (5) เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำงานในราชอาณาจักร

         (6) เป็นผู้มีสัญชาติไทย ในกรณีเช่นนี้ให้ติดต่อสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักเพื่อออกหนังสือรับรอง และมีใบรับรองแพทย์ และปฏิบัติตามวรรคสอง โดยให้สถานทูตไทยและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสัญชาติไทยในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

 

หมายเหตุ :

 1. บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันตาม (4) (5) หรือ (6) ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 2. หากใบรับรองแพทย์มีอายุเกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง สถานทูตฯ ขอแนะนำให้ท่านเดินทางไปตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบรับรองแพทย์ฉบับใหม่ไว้ล่วงหน้า หรือเผื่อเวลาไว้สำหรับการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ที่สนามบินในวันเดินทาง
 3. เมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดในข้อ 11 โดยอนุโลมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบหรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ยินยอมให้ตรวจ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองได้
 4. ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

วิธีปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เช็คอินที่สนามบิน
ณ ประเทศต้นทาง

ต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

 • ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • หากใบรับรองแพทย์มีอายุเกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง แนะนำให้เดินทางไปตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบรับรองแพทย์ฉบับใหม่ไว้ล่วงหน้า หรือเผื่อเวลาไว้สำหรับการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ที่สนามบินในวันเดินทาง

**ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารที่จำเป็นดังกล่าวได้ สายการบินสามารถงดออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) และปฏิเสธการขึ้นเครื่อง **

เมื่อถึงไทย
ณ ด่านควบคุมโรค
 1. เอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
 2. ต้องได้รับการแยกกัก กันกัน ควบคุมไว้สังเกต หรือวิธีอื่นใดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานกำหนด
จุดตรวจคนเข้าเมือง 
กรณีเดินทางผ่านไทย (Transit)
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
 • ผู้โดยสารต่างชาติ กรณีเดินทางผ่านไทย (Transit) ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
 • สามารถใช้เอกสารคัดกรองก่อน Check-in เป็นใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ใบเดียวเท่านั้น (ใบที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง)
 • โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ตรวจ COVID-19 และไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย
 • เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ผู้โดยสาร Transit ที่ได้รับการยกเว้นจะต้องอยู่ภายในพื้นที่ Transit และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่บังคับใช้ ณ ท่าอากาศยานที่ Transit ในประเทศไทยเท่านั้น
 • มีผลตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
ติดต่อ
สถานทูต/สถานกงสุล

ต้องขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศ 

 

วิธีที่ 1 ขอหนังสือด้วยตนเอง โดยติดต่อกับสถานทูต/สถานกงสุล และ เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบ (โปรดสอบถามเอกสารและวิธิการดำเนินการกับสถานทูตต้นทางอีกครั้ง)**

 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรโดยสารเครื่องบินที่ซื้อแล้ว
 • ใบรับรองแพทย์ ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) ที่ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • หากใบรับรองแพทย์มีอายุเกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง แนะนำให้เดินทางไปตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบรับรองแพทย์ฉบับใหม่ไว้ล่วงหน้า หรือเผื่อเวลาไว้สำหรับการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ที่สนามบินในวันเดินทาง

วิธีที่ 2 ขอหนังสือรับรองผ่านช่องทางออนไลน์ 

 • เว็บไซต์ https://dcaregistration.mfa.go.th/
 • ลงทะเบียนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยไม่ต้องแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ผ่านระบบนี้
 • เมื่อได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตจะได้รับ “หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย” ตามช่องทางที่ระบุในแบบฟอร์มต่อไป
 • จากนั้น ให้นำหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย และใบรับรองแพทย์ Fit to Fly (ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง) ติดต่อสายการบินเพื่อรับ Boarding Pass ต่อไป
เช็คอินที่สนามบิน
ณ ประเทศต้นทาง

ต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

 • ใบรับรองแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) ที่ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศ

**ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารที่จำเป็นดังกล่าวได้ สายการบินสามารถงดออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) และปฏิเสธการขึ้นเครื่อง **

เมื่อถึงไทย
ณ ด่านควบคุมโรค
 1. แสดงแบบฟอร์ม ต.8 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หรือ กรอกผ่านแอปพลิเคชั่น AOT Airport
 2. ต้องได้รับการแยกกัก กันกัน ควบคุมไว้สังเกต หรือวิธีอื่นใดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานกำหนด
  ** ทั้งนี้ คนไทยจะถูกส่งไปยังภูมิลำเนา
Scroll Up