กรณีผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนย้ายที่อยู่

กรณีผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนย้ายที่อยู่

เอกสาร /หลักฐาน

  1. ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม

หลักเกณฑ์ /เงื่อนไข

  • กรณีที่ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนย้ายที่อยู่สามารถขอเปลี่ยนบัตรได้ แต่หากไม่ขอเปลี่ยนบัตรก็สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนนั้นได้ จนกว่าบัตรจะหมดอายุ

อัตราค่าธรรมเนียม 

  • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากย้ายที่อยู่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

สถานที่ยื่นขอ

  • สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น เนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบOnline) ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ดังนี้
   • ที่ว่าการอำเภอ
   • สำนักงานเขต
   • สำนักงานเทศบาล
   • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)

สถานที่ติดต่อสอบถาม

   1. กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
   2. ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง
   3. สำนักงานเขตทุกแห่ง
   4. ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)
Scroll Up