กรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุด

กรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุด 

เอกสาร /หลักฐาน

  1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด หรือเอกสารที่มีภาพถ่าย ซึ่งทางราชการออกเป็นผู้ให้ เช่น  ใบสุทธิ ใบอนุญาตขับรถ สำเนาทะเบียนนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
  2. ถ้าหากไม่มีเอกสารที่ทางราชการออกให้  ให้นำเจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปให้การรับรอง

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

  1. ให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรชำรุด
  2. หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม  

  • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากบัตรชำรุด เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

สถานที่ยื่นขอ

  • สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น เนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( ระบบOnline) ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ดังนี้
   • ที่ว่าการอำเภอ
   • สำนักงานเขต
   • สำนักงานเทศบาล
   • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)

สถานที่ติดต่อสอบถาม

  • กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
  • ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง
  • สำนักงานเขตทุกแห่ง
  • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)
Scroll Up