กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ

กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ

เอกสาร / หลักฐาน

  • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

  1. ขอมีบัตรใหม่ก่อนบัตรเดิมหมดอายุ ให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนบัตรหมดอายุ ภายใน 60 วัน
  2. บัตรเดิมหมดอายุให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ
  3. หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม

  • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตร

สถานที่ยื่นขอ

  • สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น เนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( ระบบOnline) ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ดังนี้
   • ที่ว่าการอำเภอ
   • สำนักงานเขต
   • สำนักงานเทศบาล
   • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)

สถานที่ติดต่อสอบถาม

  • กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
  • ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเทศบาล ทุกแห่ง
  • สำนักงานเขตทุกแห่ง
  • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)
Scroll Up