การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

กรณีขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสาร / หลักฐาน

  • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
   (กรณี ที่มีเฉพาะสำเนา (ตัวที่ถ่ายเอกสาร) ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก่อนว่าสามารถใช้ยื่นเรื่องได้หรือไม่)
  • สูติบัตร (ฉบับจริง)
  • จะต้องให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่เป็นผู้ยื่นคำขอ

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

  • ให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ และหากพ้นกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม

  • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสาร / หลักฐาน

  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ
  • ค่าธรรมเนียม 20 บาท

อายุของบัตร

  • อายุของบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2554 เป็นต้นไป) จะมีอายุบัตร 8 ปี จากเดิมที่มีอายุบัตรเพียง 6 ปี

สถานที่ยื่นขอ

  • สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น เนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( ระบบOnline) ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ดังนี้
   • ที่ว่าการอำเภอ
   • สำนักงานเขต
   • สำนักงานเทศบาล
   • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)

สถานที่ติดต่อสอบถาม

  • กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
  • ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล ทุกแห่ง
  • สำนักงานเขตทุกแห่ง
  • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)
  • จุดบริการด่วนมหานคร หรือ (BMA Express ) ติดต่อได้ 3 จุด ได้แก่
    1. สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม
    2. สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์
    3. สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เขตจตุจักร
Scroll Up