เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้

  • ผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ แต่ต้องยื่นขอเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีภายใน 60 วัน ก่อนวันจ่ายเงินได้

เอกสาร / หลักฐาน

  • กรณีขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
   • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงาน
   • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนราษฎร์
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญคนต่างด้าว (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)หรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจจัดการ
   • แบบฟอร์มคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทผู้จ่ายเงินได้ หรือแบบ ล.ป.10.4
  • กรณีขอแก้ไขรายละเอียดบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
   • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ที่ตั้งนิติบุคคล
   • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม
  • กรณีที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรชำรุดหรือสูญหาย
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญคนต่างด้าว(กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)หนังสือเดินทางของผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจจัดการ
   • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี)
  • กรณีขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
   • สำเนาหนังสือจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ หรือโอนกิจการทั้งหมด
   • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่คืน

สถานที่ยื่นขอ

  • ในกรุงเทพฯ สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตในพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
  • ต่างจังหวัด สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานสรรพากรอำเภอในเขตพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
  • ในกรณีที่ไม่สามารถไปยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานสรรพากรในพื้นที่ที่มีชื่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือสำนักงานสรรพากรในกรุงเทพฯ แห่งใดก็ได้

ขั้นตอนการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

  • เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th
  • เลือก “บริการอิเล็กทรอนิกส์”
  • เลือก “ยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร”
  • เลือกประเภทผู้เสียภาษีอากร ที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอมีเลขฯ (ดูคำอธิบายรายละเอียดประเภทผู้เสียภาษีอากรได้ โดยเลือกที่เมนู “ผู้มีสิทธิขอใช้บริการ”)
  • บันทึกรายละเอียดตามที่ระบบแสดงที่หน้าจอ
  • เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้เลือกปุ่ม “ตกลง” กรณีที่ต้องการยกเลิกการขอมีเลขฯ ให้เลือกปุ่ม “ยกเลิก”
  • กรณีเลือกปุ่ม “ตกลง” ระบบจะแสดงข้อมูลที่บันทึกขอมีเลขฯ เพื่อให้ยืนยันความถูกต้อง
  • กรณีที่ข้อมูลถูกต้อง ให้เลือกปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะส่งข้อความตอบรับ พร้อมกับแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้เลือกปุ่ม “แก้ไข”
  • กรมสรรพากรจะส่งบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันยื่นคำร้อง
  • กรณีผู้เสียภาษียังไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามเวลาที่กำหนด ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ตามที่อยู่ที่ติดต่อได้หรือที่สถานประกอบการตั้งอยู่
  • กรณีที่กรมสรรพากรตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับการขอมีเลขฯ กรมสรรพากรจะดำเนินการยกเลิกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อทาง e-mail และ/หรือ โทรศัพท์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

Scroll Up