โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63

รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 ถือเป็นอีกหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ ครม. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยจะช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท วงเงินงบประมาณรวม 27,458.89 ล้าน

ระยะเวลาโครงการ

 • ธันวาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 • เริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน

 • เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 รอบที่1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็นผู้พิจารณาว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเก็บเกี่ยวจริง และไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เงื่อนไขการรับเงิน

 • พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล
 • เว้นแต่เกษตรกร จะนำพื้นที่ประสบภัยนั้น ไปแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่ 1

เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าว ปี 62/63

 • ครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ อัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท
 • เริ่มจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส.ถึงมือเกษตรที่ขึ้นทะเบียนปี 62 จำนวน 4.57 ล้านครัวเรือน ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 62 – 30 ก.ย.63

เงินสนับสนุนค่าปลูก ปี 62/63

 • ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

ตรวจสอบการรับสิทธิ์โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิต

สอบถามเพิ่มเติม

 • สำนักงานเกษตรจังหวัด
 • สำนักงานเกษตรอำเภอ
 • นักวิชาการเกษตรประจำตำบล

ที่มา

Scroll Up