โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63

ชนิดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพื้นที่ดำเนินการ

  • ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ

ราคาและปริมาณประกันรายได้

ผู้มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่าง

  • เกษตรกรทุกรายที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • เกษตรกร 1 ครัวเรือน ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 30 ไร่

การชดเชยส่วนต่าง

  • ธ.ก.ส. จะโอนเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาโครงการ

  • 1 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563

ช่วงเวลาเพาะปลูก

  • ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ระยะเวลาใช้สิทธิ

  • ใช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร
  • รัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2562 ให้มีสิทธิรับเงินชดเชยในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
  • จ่ายต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือนจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการรับสิทธิชดเชยตามโครงการฯ 31 ตุลาคม 2563

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ที่มา :

Scroll Up