โครงการบ้านดีมีดาวน์

เปิดให้ลงทะเบียนทาง www.บ้านดีมีดาวน์.com

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 18.00 น. ไม่เกิน 5 แสนราย

โครงการนี้สำหรับผู้ยื่นแบบแสดงรายได้ปีภาษี 2561 กับกรมสรรพากร เท่านั้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • สัญชาติไทย
 • เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากรที่มีเงินพึงได้ประเมินในปี 2561 ไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
 • มีบัญชี PROMPT PAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • เป็นผู้กู้หรือผู้กู้หลักกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
 • เป็นการยื่นกู้ใหม่ (ไม่ใช่การ refinance)
 • ซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดสรรตามกฎหมายเท่านั้น
 • การขอสินเชื่อ ต้องเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย และเป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างแล้วเสร็จ ไม่รวมบ้านมือสองและทรัพย์สินรอการขายของกรมบังคับคดี
 • ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองและทำนิติกรรมอื่นๆ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 แต่ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ : กรณีเป็นการกู้ร่วม ผู้กู้ที่ได้รับสิทธิและต้องมีคุณสมบัติรวมถึงดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของมาตรการฯ จะต้องเป็นผู้กู้หลักเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 • มีคุณสมบัติครบตามที่โครงการกำหนด
 • เป็นผู้ที่ลงทะเบียนและได้ผ่านการตรวจสอบสิทธิจากโครงการถูกต้องครบถ้วน โดยพิจารณาดังนี้
  • เมื่อโครงการได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงินที่ท่านได้ทำธุรกรรมด้วย
  • ในกรณีที่สถาบันการเงินส่งข้อมูลมาวันเดียวกัน จะพิจารณาจากวันที่จดจำนอง
  • ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิเกิน 100,000 ราย หากสถาบันการเงินส่งข้อมูลมาในวันเดียวกัน และการจดจำนองเป็นวันเดียวกัน จะพิจารณาให้สิทธิจากผู้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ก่อน
 • จำกัดคนละ 1 สิทธิ์ (1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์)

ประเภทที่อยู่อาศัย

 • ที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว ห้องชุด และอาคารพาณิชย์ สำหรับที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้ว
 • ทั้งนี้ ไม่รวมที่อยู่อาศัยมือสองและทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Assets: NPA) ของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ และไม่รวมทรัพย์รอการขายของกรมบังคับคดี

ระยะเวลาโครงการ

 • ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 (ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อก่อน 27 พฤศจิกายน 2562 จะไม่ได้เข้าร่วมเข้าโครงการ)
 • สามารถลงทะเบียนได้ทาง www.บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

ขั้นตอนการรับสิทธิ

 1. ลงทะเบียนใน www.บ้านดีมีดาวน์.com วันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 18.00 น. ไม่เกิน 5 แสนราย
 2. ได้รับ SMS/E-Mail แจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก
 3. สถาบันการเงินพิจารณาคำกู้ตามกระบวนการของธนาคาร และส่งข้อมูลของผู้กู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการให้กับระบบ
 4. ระบบตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงิน และส่ง SMS/E-Mail แจ้งผลการตรวจสอบ
 5. ธอส.ได้รับข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์และโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีที่สมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้กู้หลัก
 6. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ SMS พร้อมกับรับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : เปิดให้ลงทะเบียนไม่เกิน 500,000 รายแต่จะได้รับสิทธิสนับสนุนเงินดาวน์ 50,000 บาทต่อราย ทั้งหมด 100,000 สิทธิเท่านั้น

รายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี(ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย

 • โทร 0 2273 9020 ต่อ 3234
 • โทร. 0 2111 1144

ที่มา 

 • www.บ้านดีมีดาวน์.com
 • https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24913
 • https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/856379
 • https://www.brighttv.co.th/news/economy/banndeemeedow
 • https://www.prachachat.net/property/news-395303
 • http://bit.ly/35Kc0w3
Scroll Up