มาตรการลดภาระภาษีเพื่อที่อยู่อาศัย

กลุ่มเป้าหมาย

 • ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย

ระยะเวลาโครงการ

 • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

หลักเกณฑ์ผู้ซื้อขาย

 • ผู้ขาย ต้องเป็นผู้จัดสรรที่ดินตามกฏหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรทีดินตามกฏหมาย หรือ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด
 • ผู้ซื้อ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น

ราคาซื้อขาย และวงเงินจำนองอสังหาริมทรัพย์

 • ราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อหน่วย
 • มูลค่าจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อหน่วย กรณีจำนองต้องจดทะเบียนขายและจำนองในคราวเดียวกันเท่านั้น
 • กรณีซื้อขายและจำนองเกินกว่า 3 ล้านบาทต่อหน่วย ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามปกติทั้งหมด

ประเภทอสังหาริมทรัพย์และหลักเกณฑ์

1. กรณีที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัย

 • ได้ลดสำหรับ
  • การโอน (ซื้อขาย) อย่างเดียว
  • การโอน (ซื้อขาย) และจำนองในคราวเดียวกัน
 • หลักเกณฑ์
  • ต้องเป็นที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนอนการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฏหมาย
  • กรณีขายและจำนองที่ดินพร้อมอาคาร ได้รับลดทั้งที่ดินและอาคาร
  • กรณีขายที่ดินหลายแปลงพร้อมอาคารดังกล่าวจะได้รับลดเฉพาะที่ดินแปลงที่เป็นที่ตั้งอาคารเท่านั้น ส่วนแปลงที่เป็นที่ดินเปล่า แม้ขายรวมกันก็ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม
  • ลดให้เฉพาะกรณีที่ซื้อจากผู้จัดสรรที่ดินตามกฏหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฏหมาย
  • ได้ลดเฉพาะกรณีที่อยู่อาศัยใหม่
  • ที่ดินจัดสรรเปล่าไม่ได้ลดค่าธรรมเนียม

2. กรณีห้องชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด (ห้องชุด) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย

 • ได้ลดสำหรับ
  • การโอน (ซื้อขาย) อย่างเดียว
  • การโอน (ซื้อขาย) แล้วจำนองในคราวเดียวกัน
 • หลักเกณฑ์
  • ต้องเป็นห้องชุดที่เป็นที่อยู่อาศัยตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว (การขายห้องชุดเป็นห้องๆ)
  • ได้ลดเฉพาะกรณีห้องชุดใหม่
  • ลดให้เฉพาะกรณีซื้อจากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด เท่านั้น

การลดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการโอน

 • ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุด โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อหน่วย
 • ได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์
 • หากราคาซื้อขายเกินกว่า 3 ล้านบาท ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมจำนอง

 • อันเนื่องมาจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุดซึ่งได้รับลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการนี้ และต้องจดทะเบียนจำนองพร้อมกับการโอนในคราวเดียวกันเท่านั้น
 • วงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 1 ของวงเงินจำนอง เหลือร้อยละ 0.01 ของวงเงินจำนอง
 • หากวงเงินจำนองเกินกว่า 3 ล้านบาท ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม
 • การจดทะเบียนการโอนและการจดทะเบียนจำนองต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน

ประเภทการจดทะเบียน

การจดทะเบียนประเภทขาย

 • กรณี การจดทะเบียนประเภทขายฝาก ขายทอดตลาด ขายตามคำสั่งศาล โอนชำระหนี้ โอนชำระหนี้จำนอง หรือกรรมสิทธิ์รวมมีค่าตอบแทน ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนประเภทจำนอง

 • การจดทะเบียนจำนองต้องสืบเนื่องมาจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการนี้ซึ่งจดทะเบียนภายหลังประกาศกระทรวงมหาดไทยใช้บังคับและได้รับการลดค่าธรรมเนียมการโอนด้วย กรณีได้มาโดยทางอื่น เช่น รับให้หรือรับมรดกแล้วนำมาจำนองไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม
 • ต้องเป็นการจดทะเบียนจำนองเพื่อประกันหนี้ของผู้จำนอง (ซึ่งเป็นผู้ซื้อเท่านั้น) และเฉพาะมูลหนี้ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามมาตรการนี้เท่านั้น

การเก็บภาษีอากร หัก ณ ที่จ่าย

 • เรียกเก็บภาษีอากรตามปกติ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Scroll Up