สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5 ซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี  11000

โทรศัพท์ : 0-2832-9400

โทรสาร : 0-2832-9540

เว็บไซต์ : www.ha.or.th

Facebook : @HATHAILANDfanpage

Twitter : @hai_thailand

Scroll Up