องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม

ที่อยู่ : เลขที่ 75/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ :

  • 0-2203-8000
  • Call Center  1648

โทรสาร : 0-2354-8780

เว็บไซต์ : www.gpo.or.th

Facebook : @gpoth.official

Twitter : @gpoth_official

Scroll Up