กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่อยู่ : เลขที่ 88/7 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :

  • 0-2951-0000
  • 0-2589-9850-8

โทรสาร : 0-2591-1707

เว็บไซต์ : www3.dmsc.moph.go.th

Facebook : @DMSc.PR.Network

Twitter : @prDMSc

Scroll Up