กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

ที่อยู่ : เลขที่ 88/23 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2590-6000

โทรสาร : 0-2591-8253

เว็บไซต์ : www.dms.moph.go.th

Facebook : กรมการแพทย์

Twitter : @pr_dms

Scroll Up