รองนายกรัฐมนตรี ย้ำสนับสนุนการฝึกซ้อมนักกีฬาเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ

รองนายกรัฐมนตรี ย้ำสนับสนุนการฝึกซ้อมนักกีฬาเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ

            พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ย้ำสนับสนุนการฝึกซ้อมนักกีฬาเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด            วันนี้ (30 ก.ค.63) เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2563  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

            ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2563 – 2564 โดยมีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานอนุกรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาและผู้สมควรได้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น เป็นด้วยความเรียบร้อย

            โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ย้ำถึงข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมที่ได้มีการเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ให้นำไปพิจารณาดำเนินการและเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณและงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างเต็มที่ โดยชื่นชมและขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันทำงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกำชับและเน้นย้ำเรื่องการฝึกซ้อมของนักกีฬาเพื่อเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ให้พิจารณาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การฝึกซ้อมให้ปฏิบัติตามภายใต้ข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ส่วนการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2563 – 2564 ให้คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักกีฬา และบุคลากรกีฬาให้ชัดเจนโปร่งใสภายใต้สถิติการแข่งขันกีฬาที่ทำได้อย่างจำกัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีว่าทำอย่างไรถึงจะสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการคัดเลือกนักกีฬา หากสถิติใดที่ยังไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องให้ เว้นแต่มีความชัดเจน สมควร และเหมาะสมที่จะได้รับก็ให้ดำเนินการต่อไป

 


 

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/33781

Scroll Up