สธ.ร่วม สสปน. กำหนดมาตรการจัดประชุม/ นิทรรศการ ปลอดโควิด 19

สธ.ร่วม สสปน. กำหนดมาตรการจัดประชุม/ นิทรรศการ ปลอดโควิด 19

 

          กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กำหนดมาตรการจัดการด้านสุขอนามัยในการจัดประชุม นิทรรศการและแสดงสินค้า ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 


 

          ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ แถลงข่าวมาตรการและความพร้อมในการจัดประชุมนิทรรศการและแสดงสินค้า เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่การผ่อนคลายระยะที่ 5 ในกิจการ/กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก โดยเฉพาะการจัดประชุม นิทรรศการและแสดงสินค้า ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่ได้รับความสนใจและช่วยสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี จึงได้กำหนดมาตรฐานการจัดการด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีระบบลงทะเบียนและย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด ควบคุมทางเข้าออก จัดระบบคิวตามรอบงาน ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากงาน และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

 

          แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าวต่อว่า จากผลการตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มกิจการโรงแรม ศูนย์ประชุม/ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการในโรงภาพยนตร์หรือห้างสรรพสินค้า จำนวน 125 แห่ง ระหว่างวันที่ 22 -30 มิถุนายน 2563 พบว่า ผู้ประกอบการศูนย์ประชุม/ ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์และห้างสรรพสินค้า มีการปฏิบัติตามมาตรการหลักและมาตรการเสริมได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อาทิ การทำความสะอาด สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจคัดกรองไข้ มีระบบระบายอากาศ จัดคิวจัดระเบียบ จัดให้มีรถรับส่ง และให้คำแนะนำ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกันตรวจสอบอย่างเข้มข้นในมาตรการที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด 19

 

          “ขอความร่วมมือผู้ที่เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และไปในที่สาธารณะ ต้องไม่ลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง ร่วมมือกันเพื่อให้การจัดประชุมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเศรษฐกิจของเราเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดี” แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าว

 

          ด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการโดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ก่อนเริ่มงาน มีจุดคัดกรองและจุดลงทะเบียน จัดเตรียมห้องพยาบาล ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่พนักงาน สื่อสารแนวปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมงานล่วงหน้า ระหว่างงาน การลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code เพื่อลดจุดสัมผัส วางจุดแอลกอฮอล์ จัดพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ จัดเตรียมอาหารร้อนและเป็นชุดอาหารเดี่ยว มีระบบจองคิวล่วงหน้าลดความแออัด ทำความสะอาดจุดสัมผัสอย่างน้อย ทุก 1 ชั่วโมง และหลังงาน มีการตรวจสอบและติดตามผู้เข้าร่วมงานและรายงานผลต่อทางราชการ รวมถึงจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากการจัดงานอย่างถูกวิธีตามหลักสุขอนามัย นอกจากนี้ ทีเส็บได้เตรียมแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ และสนับสนุนผู้ประกอบการสถานที่จัดงานให้มีความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจไมซ์และผู้เข้าร่วมงาน และให้การจัดงานเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อไป

 ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/33091

Scroll Up