กระทรวงสาธารณสุข รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

กระทรวงสาธารณสุข รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

            กระทรวงสาธารณสุข รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

            สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 7 ราย รวมผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,928 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.25 ของผู้ป่วยทั้งหมด เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 57 ราย หรือร้อยละ 1.87 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 57 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,042 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย จำแนกเป็น

1. เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ พบที่จังหวัดภูเก็ต 1 ราย

2. เป็นผู้เดินทางกลับจากประเทศรัสเซียและเข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังในสถานที่ที่รัฐจัดให้ 1 ราย

            ส่วนผู้เสียชีวิต 1 รายวันนี้ เป็นหญิงไทย อายุ 56 ปี มีประวัติโรคประจำตัว คือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เข้ารับรักษาด้วยอาการหอบ เหนื่อย เก็บตัวอย่างส่งตรวจพบเชื้อ โควิด 19 ต่อมาผู้ป่วยมีอาการแย่ลง เสียชีวิตวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 57)

            จากข้อมูลรายงานการติดเชื้อในประเทศไทย พบว่าสาเหตุหลักของการติดเชื้อ มาจากการสัมผัสใกล้ชิด รองลงมาคือ อาชีพเสี่ยง การรวมกลุ่มในสถานที่แออัด เช่น สนามมวย สถานบันเทิง และการเดินทางไปในสถานที่ชุมชน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานที่แออัด คนอยู่มาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางไปที่โรงพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยง กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยประชาชนที่ต้องมารอคิวรักษาทำให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาลซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่และสัมผัสเชื้อได้ จึงได้จัดบริการในรูปแบบการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service) ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การพบแพทย์ผ่านระบบวิดีโอ (Tele –medicine) การรับยาใกล้บ้าน การส่งยาทางไปรษณีย์ ในกลุ่มที่ต้องรับยาต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล ช่วยลดความเสี่ยงการรับเชื้อ รวมถึงการจัดพื้นที่บริการ มีระบบคัดกรอง แยกผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ที่รับการรักษาและบุคลากรทางการแพทย์

            ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น อาทิ การเยี่ยมไข้ผู้ป่วย การพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อหรือนำเชื้อไปแพร่ให้กับผู้ป่วย ไม่ควรนำ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวไปด้วย เนื่องจากกลุ่มนี้หากป่วยอาจมีอาการรุนแรงได้ และให้เคร่งครัดมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการจับพื้นผิวที่มีคนสัมผัสจำนวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ ไม่นำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด เมื่อกลับบ้านให้รีบล้างมือ อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที ก่อนที่จะใกล้ชิดกับคนในครอบครัว

            สำหรับเขตสุขภาพที่ 6 มีสถานที่เฝ้าระวังกักกันของรัฐ (State Quarantine) มากที่สุดในประเทศ จำนวน 11 แห่ง รวมอยู่ในจังหวัด สมุทรปราการ และชลบุรี มีผู้เข้ารับการกักตัวสะสม 5,713 ราย กลับบ้านแล้ว 2,781 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค 39 ราย พบผู้ป่วยยืนยันรวม 21 ราย ขณะนี้มีผู้ที่อยู่ระหว่างเข้ารับการกักตัว จำนวน 2,932 ราย และในวันนี้ จะมีเที่ยวบินนำคนไทยจาก ประเทศศรีลังกา มัลดีฟส์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กลับประเทศ รวมจำนวน 395 ราย   

 


 

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/31433

Scroll Up