สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ (สำนักงานชั่วคราว เนื่องจากอาคารเก่าอยู่ระหว่างก่อสร้างตั้งแต่ปี 2563 – 2566) :

  • อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 8 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ที่อยู่ (เดิม) :

  • เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2265-6500 ต่อ 6833, 6835

โทรสาร: 0-2265-6511

เว็บไซต์ : www.onep.go.th

Facebook : @ONEP.go.th

Twitter : @onepofficial

Scroll Up