สรุปมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางด้วยอากาศยานภายในประเทศ

          การเปิดให้บริการของสายการบินที่เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยมีสายการบิน จำนวน 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท  เปิดให้บริการ ณ ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานลำปาง แม่สอด พิษณุโลก บุรีรัมย์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านกรุณาตรวจสอบ ประกาศ / คำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพื่อการปฏิบัติตามประกาศของแต่ละจังหวัดได้อย่างถูกต้อง


         ทั้งนี้ ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะต้องดำเนินการกรอกแบบสำรวจการเดินทาง (ต.8 คค.) หรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขจังหวัดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเก็บข้อมูลในการเดินทาง

ท่าอากาศยานที่มีเงื่อนไขการเดินทาง เข้า - ออกจังหวัด และการกักตัว

 1. ท่าอากาศยานน่านนคร
  • ผู้ใดที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จะต้องรายงานตัวและกักตัว ณ ที่อยู่อาศัย เป็นเวลา 14 วัน
 2. ท่าอากาศยานพิษณุโลก ผู้ที่เดินทางมาท่าากาศยานพิษณุโลก ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี
  • คนในจังหวัดพิษณุโลก หากกรณีพักอาศัยที่บ้าน ต้องกักตัวพร้อมบุคคลภายในบ้าน เป็นเวลา 14 วัน หรืออาจเลือกพักโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ Save Phitsanulok เป็นเวลา 14 วัน
  • กรณีคนต่างจังหวัด โดยมาลงเครื่องที่จังหวัดพิษณุโลก และจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่น ๆ ให้เดินทางออกจากจังหวัดได้ทันที และไม่สามารถให้แวะทำกิจกรรมใด ๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก
  • กรณีนักบิน และลูกเรือ ไม่สามารถให้เข้ามาทำธุระภายในจังหวัดพิษณุโลกได้ หากต้องการเข้าพัก ต้องเข้าพักโรงแรมที่กำหนดให้ เพื่อกักเก็บตัวเท่านั้น
 3. ท่าอากาศยานนครพนม
  • อนุญาตให้เฉพาะผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานเท่านั้น เข้าบริเวณพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารได้
  • ห้ามมิให้ต่างด้าวเข้ามาภายในจังหวัดนครพนมวิธีการใด ๆ กรณียกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมอบหมายแทน
 4. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
  • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทุกคนที่เข้า จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน
  • เมื่อผู้กักตัว กักตัวครบ 14 วัน จะได้รับสติ๊กเกอร์ติดบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว)
 5. ท่าอากาศยานนราธิวาส
  • ห้ามมิให้ประชาชนเดินทาง เข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จนกว่าสถานการณ์ Covid – 19 จะคลี่คลายลง
 6. ท่าอากาศยานกระบี่
  • ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้ามายังพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ เว้นแต่ ได้รับการยืนยันว่าผ่านการตรวจเชื้อ Covid – 19 จากพื้นที่ต้นทาง โดยจะให้แสดงหลักฐานการกักตัว ครบตามเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  • กรณีบุคคลที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจเชื้อ Covid – 19 จากพื้นที่ต้นทาง รวมถึงไม่มีเอกสารตามข้อแรก จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว ณ สถานที่กักตัวตามที่อำเภอได้กำหนดไว้ให้ ตามระยะเวลาและมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยประชาชนต้องเป็นผู้จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายตามที่ราชการกำหนด
 7. ท่าอากาศยานตรัง
  • ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดตรัง ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดตรัง
  • ถ้าหากเป็นผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดตรัง ต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงในทุก ๆ กรณีที่ เข้า – ออก จำเป็นจะต้องมีใบรับรองแพทย์ อีกทั้งต้องมีหนังสือรับรองจากท้องทีต้นทาง และกักตัว 14 วัน
 8. ท่าอากาศยานระนอง
  • ห้ามเดินทาง เข้า – ออก ทุกกรณี จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
  • เว้นแต่จะมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีการติดเชื้อ Covid – 19 ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจรับรองและออกให้ไม่เกิน 3 วัน

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 1. ท่าอากาศยานแพร่
 2. ท่าอากาศยานแม่สอด
 3. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
 4. ท่าอากาศยานลำปาง
 5. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
 6. ท่าอากาศยานขอนแก่น
 7. ท่าอากาศยานเลย
 8. ท่าอากาศยานสกลนคร
 9. ท่าอากาศยานอุดรธานี
 10. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
 11. ท่าอากาศยานชุมพร
 12. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 13. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
 14. ท่าอากาศยานหัวหิน

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

Scroll Up