สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ : เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ :

  • 0-2278-8500
  • 0-2265-6223-5
  • สายด่วน 1310

โทรสาร :

  • 0-2278-8586
  • 0-2265-6222

เว็บไซต์ : www.mnre.go.th

Scroll Up