พม. จับมือ วธ. สาธิตบริการรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ Print
Tuesday, 17 March 2015 18:24

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการผสมผสานสื่อต่างๆ กับรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ นำเสนอและสาธิตการให้บริการสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และคนพิการ

วันนี้ (๑๗ มี.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการผสมผสานสื่อต่างๆ กับรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ นำเสนอและสาธิตการให้บริการสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และคนพิการ ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และสามารถเข้าถึงบริการได้ ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการผสมผสานสื่อต่างๆ ประกอบด้วย เนื้อหาทางประวัติศาสตร์และศิลปะ มีการนำวัตถุจำลองที่แสดงถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยยุคสมัยต่างๆกว่า ๓๐ รายการ มาจัดแสดงพร้อมกับจัดทำคำบรรยาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอักษรเบรลล์ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถจับต้องหรือสัมผัสวัตถุจำลองที่จัดแสดงได้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงการทำงานของ Application บาร์โค้ดสองมิติ จำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) Application "Jaksara GR Code” สำหรับผู้พิการทางสายตาในรูปแบบบาร์โค้ดเสียง และ ๒) Application "QR Code Reader” สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งจะมีการบรรยายเป็นภาษามือให้ได้เข้าถึงศิลปะในชิ้นนั้นๆ ทั้งนี้ เป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่

"สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักรับรู้ถึงบริการรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ โดยมีเด็กพิการ จำนวน ๒๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมและสาธิตการใช้งานรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวท้ายที่มา :http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-31-58/item/90679-id-90679.html