กระทรวงการคลัง เปิดเผยประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน Print
Written by ไพรจิตร โพธิ์หอม   
Saturday, 07 December 2019 09:05

คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน ออกประกาศ 7 ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานสำหรับธนาคารผู้ประสานงานและสถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.2562

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานสำหรับธนาคารผู้ประสานงานและสถาบันการเงินประชาชน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน

คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนมีประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ 6 พ.ย.2562 และออกประกาศ 7 ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานสำหรับธนาคารผู้ประสานงานและสถาบันการเงินประชาชนเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.2562

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน (คณะกรรมการฯ) ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และได้ออกประกาศจำนวน 7 ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานสำหรับธนาคารผู้ประสานงานและสถาบันการเงินประชาชนเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ประกาศคณะกรรมการฯ จำนวน 7 ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. กำหนดให้ธนาคารผู้ประสานงานจัดทำรายงานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นรายไตรมาส และส่งรายงานดังกล่าวให้นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน (นายทะเบียนฯ) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ ทราบ

2. กำหนดให้ธนาคารผู้ประสานงานประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนายทะเบียนฯ

3. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้สถาบันการเงินประชาชนถือปฏิบัติในการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่ การดำรงเงินกองทุน การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง และการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุน

นอกจากนี้ รองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะนายทะเบียนฯ ได้ออกประกาศเพื่อกำหนดแบบคำขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน รวมถึงประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจของสมาชิกสถาบันการเงินประชาชนในการประชุมใหญ่ และการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสถาบันการเงินประชาชน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา โดยองค์กรการเงินชุมชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและสนใจจะจดเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนสามารถติดต่อธนาคารผู้ประสานงาน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน) เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


 

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25071

Last Updated on Saturday, 07 December 2019 09:07