ติดต่อหน่วยงานอิสระ Print
Written by GCC AdminZ   
Tuesday, 13 December 2011 16:28

ส่วนราชการอิสระ

ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
Last Updated on Thursday, 16 January 2020 16:07