การรับเด็กเข้าสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 13:45

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

 • เด็กชาย-หญิง อายุแรกเกิด -5 ปี
สถานที่ให้บริการ
 • สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 3 แห่ง
 1. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
 2. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
 3. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ

 • หนังสือส่งตัว หรือสำเนาใบแจ้งความ (ถ้ามี)
เอกสารหลักฐานของเด็กและผู้ปกครอง
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 • สมุดสุขภาพ
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (1-2 วันทำการ)
 • รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและประวัติ รวมทั้งสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
 • ขออนุมัติรับเด็ก

สิทธิประโยชน์

 • ระหว่างรับการสงเคราะห์มีการจัดสวัสดิการต่างๆให้ตามความเหมาะสมดังนี้

- บริการด้านปัจจัย 4

- บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย

- บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา

- บริการด้านนันทนาการ / คุณธรรมและจริยธรรม

- บริการด้านการกระตุ้นพัฒนาการตามวัย

 • ติดตามประวัติเด็ก
 • การจัดทำทะเบียนราษฎร์
 • การให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและสภาพปัญหาของเด็กแต่ละราย


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-07

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 12:49