การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 13:16

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

 • ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมและมีเด็กอยู่ในความอุปการะตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี (ถ้าอยู่ระหว่างการศึกษาต้องอายุไม่เกิน 20 ปี)
สถานที่ให้บริการ
 • ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
 • นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง
 • สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
 • ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีษะเกษ
 • สถานแรกรับเด็ก 2 แห่ง
 • สถานสงเคราะห์เด็ก 20 แห่ง
 • สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 2 แห่ง

เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองพร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 • สูติบัตรของเด็กพร้อมสำเนา
 • หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (ถ้ามี)
 • ใบมรณบัตรพร้อมสำเนา (กรณีผู้ปกครองเด็กเสียชีวิต) (ถ้ามี)
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (8-10 วันทำการ)
 • รับเรื่อง / ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
 • เยี่ยมบ้าน หรือประสานหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อเท็จจริง
 • ขออนุมัติช่วยเหลือ แจ้งผลการอนุมัติให้ผู้รับบริการทราบ
 • จ่ายเงิน / ให้การช่วยเหลือ
สิทธิประโยชน์
 • ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินและ / หรือสิ่งของ
 • ได้รับการให้คำแนะนำปรึกษาและบริการด้านสังคมสงเคราะห์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-07

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 14:35