บริการสำหรับชาวเขา Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 11:13

การให้บริการ

 • ติดตามเร่งรัดการลงทะเบียนสัญชาติไทยให้กับชาวเขา โดยเป็นฝ่ายรวบรวมรายชื่อชาวเขาที่มีสิทธิ ได้รับการโอนสัญชาติไทย
 • ให้ความรู้แก่ชาวเขาเกี่ยวกับสิทธิของการเป็นชาวไทย
 • ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานราชการ
 • ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวเขา โดยมีการเผยแพร่ความรู้และวิธีป้องกันและแก้ปัญหาแก่ผู้ป่วยที่ติดโรคเอดส์ และผู้ติดยาเสพติด
 • ส่งเสริมและฝึกอาชีพ พัฒนาสังคม พัฒนาจิตใจ เช่น การเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดกำแพงเพชร
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงราย
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดตาก
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดน่าน
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดพะเยา
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดพิษณุโลก
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแพร่
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดลำปาง
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดลำพูน
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดอุทัยธานี
สถานที่ติดต่อ
 • กลุ่มประสานการจัดสวัสดิการแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-13

Last Updated on Wednesday, 13 March 2019 09:30