สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 11:03

การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

 1. ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 2. ช่องทางเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก
 3. ได้รับบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว
ขอรับบริการได้ที่
 • โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 • สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

การบริการทางการศึกษา

ผู้สูงอายุได้รับ
 1. บริการการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 2. จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและมีรายการต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ
 3. จัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนให้แก่ผู้สูงอายุ
 4. มีหลักสูตรเกี่ยวกับผู้สูงอายุในการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงอุดมศึกษา
ขอรับบริการได้ที่
 1. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัด
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 • กระทรวงศึกษาธิการ

การประกอบอาชีพ

ผู้สูงอายุได้รับ
 1. บริการให้ข้อมูลทางอาชีพและตำแหน่งงานว่าง เช่น แม่บ้าน คนดูแลสวนยาง เลี้ยงสัตว์ พนักงานขายอิสระ เป็นต้น
 2. บริการจัดหางานและรับสมัครงาน โดยใช้หลักฐานตามที่หน่วยงาน หรือบริษัทกำหนด
 3. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ขอรับบริการได้ที่
 1. สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 1-10
 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

การฝึกอาชีพ

ผู้สูงอายุได้รับ

จัดอบรมหรือฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ การทำอาหาร การทำขนม การจัดดอกไม้ การตัดเย็บเสื้อผ้า การผูกผ้าในพิธี เป็นต้น

หลักฐานที่ใช้และค่าลงทะเบียน

ขึ้นอยู่กับการกำหนดของหน่วยงาน

ขอรับบริการได้ที่
 • สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 1-10
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 • กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

การจัดหาตลาดรองรับสินค้า

ผู้สูงอายุได้รับ
 • การนำสินค้าร่วมจำหน่ายในงานต่างๆ
 • การอบรมด้านการจัดการ การตลาด
ขอรับบริการได้ที่
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันฝึกอบรมธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / สถาบันฝึกอบรมธุรกิจการค้า

 หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dop.go.th

Last Update : 2019-03-11 

Last Updated on Monday, 11 March 2019 07:51