ศูนย์บริการผู้สูงอายุ Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:53

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

 • ผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
สถานที่ให้บริการ
 • ศูนย์บริการผู้สูงอายุ 8 แห่ง

เอกสารประกอบการขอเข้าเป็นสมาชิกศูนย์

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย 2 รูป
สิทธิประโยชน์
 • บริการด้านสุขภาพ
 • บริการด้านนันทนาการ
 • บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา
 • บริการด้านวิชาการ / ข่าวสาร
 • บริการบ้านพักฉุกเฉิน
 • บริการเสริมรายได้
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (1 วันทำการ )
 • รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
 • ให้บริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-11

Last Updated on Monday, 11 March 2019 07:37