การช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:38

การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน การสงเคราะห์ การจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

 •  ครอบครัวของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ต้องมีฐานะยากจน มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน  30,000 บาทต่อปี
 • ได้รับการช่วยเหลือจำนวนรายละ 2,000 บาท
 • ต้องยื่นคําขอภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร

คุณสมบัติผู้สูงอายุที่เสียชีวิต

 • มีอายุตั้งแต่ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้สูงอายุมีฐานะยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือ กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา
 • ไม่มีญาติ หรือมีญาติ แต่ฐานะยากจน ไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้
 • หากผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสำรวจ จปฐ. ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือนายกเมืองพัทยา ออกหนังสือรับรองการยื่นคำขอ

เอกสาร/หลักฐาน

 • ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
 • หนังสือรับรองว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ รับรองโดยพนักงานฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชนแล้วแต่กรณี (ผู้ยื่นคำขอกับผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน)

สถานที่ยื่นคำขอ

        ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้น ยื่นคําขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลําเนาที่ถึงแก่ความตาย ในขณะถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้

 • ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่สํานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
 • ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอําเภอ หรือเมืองพัทยา หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ศูนย์ประชาบดี โทร. 1300
 • กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 026424305


หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dop.go.th

Last Update : 2019-03-07

 

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 14:47