เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:29

กำหนดการลงทะเบียน

 • วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

หลักฐานที่ต้องใช้

 • ดำเนินการด้วยตนเอง
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
  • ทะเบียนบ้าน
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนาสำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร (รายชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
 • กรณีมอบอำนาจ
  • หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์มมอบอำนาจขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  • ทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ

 • เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน
 • รายชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับการบริหารงานของแต่ละพื้นที่

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 1. ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบตามรายละเอียดข้างต้น สามารถยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง
 2. ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ (สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานเขต องค์การบริหารส่วนตำบล หรือใช้ หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไปก็ได้)

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • ระดับการจ่ายเป็นรายเดือนแบบขั้นบันได
  • ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท
  • ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท
  • ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
  • ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
 • กำหนดการจ่าย
  • ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
 • ลักษณะการจ่าย มี 2 แนวทางคือ
  • จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  • จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นลายลักษณ์อักษร

สถานที่ลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • เขตภูมิภาค ยื่นได้ที่ เทศบาล / อบต. ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • เขตกรุงเทพมหานคร ยื่นได้ที่ สำนักงานเขต ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียน

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ.2552 เป็นต้นไป และสิทธิของบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

 • ถึงแก่กรรม
 • ขาดคุณสมบัติ
 • แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์ประชาบดี โทร. 1300
 • ศูนย์ดำรงธรรมโทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ที่มา www.dla.go.th

Last Update : 2019-03-07

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 14:43