สวัสดิการสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 09:55
  • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้การดูแลและจัดสวัสดิการสำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว โดยจัดบริการใน 5 ลักษณะ ดังนี้
  • ให้การสงเคราะห์เด็กติดเชื้อ หรือกำพร้า ถูกทอดทิ้ง เนื่องจากบิดามารดา เสียชีวิต หรือป่วยด้วยโรคเอดส์ ในสถานสงเคราะห์ 4 แห่ง ได้แก่

- สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

- สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรุงเทพมหานคร

- สถานสงเคราะห์เด็กหญิง จังหวัดอุดรธานี

- สถานแรกรับเด็กภาคใต้ จังหวัดสงขลา

  • ให้การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่บิดามารดาติดเชื้อ หรือป่วยด้วยโรคเอดส์ ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ. 2529 และฉบับปรับปรุงแก้ไข ปี พ.ศ. 2537 โดยให้การสงเคราะห์ ทั้งเงินและสิ่งของสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก 1 คน ไม่เกิน 1,000 - 2,000 บาท และครอบครัวที่มีเด็กมากกว่า 1 คน ไม่เกิน 3,000 บาท โดยพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
  • ให้การสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อและครอบครัว

- สำหรับครอบครัวผู้ติดเชื้อในเขต กทม. รายละไม่เกิน 2,000 บาท ให้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี

- สำหรับครอบครัวชาวเขาผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์ รายละไม่เกิน 1,000 บาท ให้ได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี

  • ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท/เดือน
  • ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ คนละไม่เกิน 5,000 บาท

- สำหรับสตรีที่ติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคเอดส์หรือสตรีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีสมาชิก ติดเชื้อหรือป่วยโรคเอดส์

- สำหรับชาวเขาที่ติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคเอดส์

สถานที่ติดต่อ
  • สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
  • สำนักบริการสวัสดิการสังคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-13

Last Updated on Wednesday, 13 March 2019 09:11