การสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากจากต่างประเทศให้กลับภูมิลำเนา Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 07:14

วัตถุประสงค์

 • เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งกลับมาจากต่างประเทศประสบปัญหาความเดือดร้อน และต้องการกลับภูมิลำเนา
สถานที่ให้บริการ
 • ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสวัสดิการ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

เอกสารประกอบการขอรับบริการ

 • หนังสือส่งตัว (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา ( 2 วันทำการ)
 • รับเรื่องจากกระทรวงการต่างประเทศ / ตรวจสอบเอกสาร
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ญาติ
 • ประสานงานรับตัวผู้ตกทุกข์จากสนามบินดอนเมือง / สอบข้อเท็จจริง
 • ให้การช่วยเหลือ
สิทธิประโยชน์
 • ช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางกลับภูมิลำเนา

- การเดินทางโดยรถไฟ – ค่าโดยสารรถไฟชั้น 3 + ค่าธรรมเนียมที่การรถไฟเรียกเก็บตามจริง

- การเดินทางโยรถโดยสาร – ค่าโดยสารรถธรรมดา (รถพัดลม)

- ค่าต่อรถสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งถึงบ้านพัก ตามความเหมาะสมและจำเป็น

 • ช่วยเหลือค่าอาหารระหว่างเดินทาง
 • ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น ขวดนมสำหรับเด็ก รองเท้าแตะ ผ้าอนามัย อื่น ๆ
 • ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของทางราชการเท่าที่จ่ายจริงในกรณีที่ผู้ตกทุกข์ได้ยากเจ็บป่วยระหว่างรอรับการสงเคราะห์ ระหว่างการเดินทางเพื่อรับการสงเคราะห์หรือกลับภูมิลำเนา
 • ส่งเข้าบ้านพักชั่วคราวเพื่อวิเคราะห์การให้ความช่วยเหลือ

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-07

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 12:47