การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 11:30

เงื่อนไข

  • กรณีที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตต้องโทษจำคุกหายสาบสูญทอดทิ้งครอบครัวเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้
ขั้นตอนการดำเนินการช่วยเหลือ
  • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะให้การสงเคราะห์ครอบครัวละไม่เกิน 2,000 บาท ติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
  • ให้คำแนะนำปรึกษา แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-06

Last Updated on Wednesday, 06 March 2019 14:36