การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 11:27

ขั้นตอนการดำเนินการช่วยเหลือ

  1. สัมภาษณ์เพื่อทราบปัญหาและหาทางช่วยเหลือ
  2. ให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น เช่น ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร หรือเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น
  3. ส่งต่อไปให้หน่วยงานอื่นช่วยเหลือในกรณีที่ไม่สามารถช่วยให้คำปรึกษาได้นอกจากนี้ ยังจัดให้มีบริการศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน 24 ชั่วโมง หรือ ศูนย์ประชาบดี เปิดให้บริการทุกวัน เป็นบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยมีนักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-06

Last Updated on Wednesday, 06 March 2019 14:33