การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 11:19

การขออนุญาต

(เฉพะผู้ที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว แต่มีเหตุที่ให้ขอยื่นใหม่ เช่น การสืบทอดใบอนุญาต ของผู้รับอนุญาตเดิมที่เสียชีวิตสู่ทายาท)

หลักฐานเอกสารที่ใช้

บุคคลธรรมดา
 • คำขออนุญาต ( แบบ ขย. 2)
 • รูปถ่ายของผู้ดำเนินกิจการ ขนาด 3 x 4 ซม. 3 รูป
 • ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ของผู้ขออนุญาต
 • ใบรับรองแพทย์ของผู้ขออนุญาต
 • สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 3 ชุด
 • หลักทรัพย์ (สมุดเงินฝาก/โฉนดที่ดิน)
 • สัญญาเช่า (ถ้าเช่าสถานที่) หรือหนังสือ ยินยอมให้ใช้สถานที่
 • สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ขออนุญาตในข้อ 7
 • หนังสือมอบอำนาจ ถ้าผู้ขออนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ ไม่สามารมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
นิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 • คำขออนุญาต ( แบบ ขย. 2)
 • รูปถ่ายของผู้ดำเนินกิจการ ขนาด 3 x 4 ซม. 3 รูป
 • ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ของผู้ดำเนินกิจการ
 • ใบรับรองแพทย์ของผู้ดำเนินกิจการ
 • สัญญาระหว่างผู้ดำเนินกิจการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 3 ชุด
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของหุ้นส่วนทุกคน
 • หนังสือแต่งตั้ง และมอบอำนาจ ผู้ดำเนินกิจการ (ตามแบบ) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
 • หนังสือ มอบอำนาจ ถ้าผู้ขออนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ ไม่สามารมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาต เป็นบุคคลต่างด้าว จะต้องปฏิบัติตามประกาศ ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 โดยส่งหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จากสำนักงานทะเบียนการค้า 1 ฉบับ ซึ่งระบุประเภทของธุรกิจนั้นๆ ด้วย

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

 • คำร้อง (แบบ ขย. 11) ต้องมาเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 • ใบประกอบโรคศิลปะพร้อมสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

อื่น ๆ

 • รูปถ่าย แสดงการจัดสถานที่ 2 ชุด ได้แก่รูปถ่ายดังนี้
  • รูปถ่ายด้านหน้าสถานที่ (ให้เห็นป้ายชื่อสถานที่ และเลขที่ของสถานที่)
  • รูปถ่ายบริเวณโต๊ะทำงานผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • รูปถ่าย ตู้ยาด้านซ้าย
  • รูปถ่าย ตู้ยาด้านขวา
  • รูปถ่ายป้ายแสดงสถานที่ประกอบการ และป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
 • แผนผังภายในสถานที่ 2 ชุด
 • แผนที่การเดินทางไปสถานที่ตั้ง จำนวน 2 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายยาปัจจุบัน เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ จำนวน 1,000 บาท (ชำระในวันยื่นเรื่อง)
 • เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคำขอ ให้ผู้ขออนุญาตจัดเรียงเอกสาร ตามลำดับหมายเลขข้างต้น เอกสารที่ถ่ายสำเนามา ต้องลงนามรับรองสำเนาไว้ทุกฉบับ
 • ผู้ขออนุญาตต้องมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมทั้งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ที่งานใบอนุญาต ชั้น 3 กลุ่มงานกำกับดูแลยาหลังออกสู่ตลาด กองควบคุมยา อาคารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นคำขอ และชำระเงินแล้ว ให้คืนสำเนาใบเสร็จรับเงินสีชมพู ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ และผู้ขออนุญาตเก็บใบเสร็จรับเงินสีเขียวไว้ และให้นำมารับใบอนุญาต ตามที่เจ้าหน้าที่นัดหมายไว้

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Source : www.fda.moph.go.th

Last update : By Danudet P. 2019-03-14

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 10:41