การขอตรวจ DNA Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:55
  • การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ พ่อ-แม่-ลูก ควรตรวจพร้อมกันทั้ง 3 คน ตามหลักการที่ว่า DNA ในบุคคลจะถูกถ่ายทอดมาจากบิดาและ มารดาอย่างละ 50 % จะตรวจเพียง 2 คนได้ ในกรณีบิดาหรือมารดา บุคคลใดคนหนึ่งเสียชีวิตหรือหายสาบสูญ
  • เอกสารที่ต้องนำมาประกอบสำหรับการขอตรวจ DNA คือ ใบยินยอมให้ทำการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางมารดาบิดาและบุตร

หลักฐานที่ต้องใช้

  • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง
  • สูติบัตร ( กรณีบุตรอายุต่ำกว่า 15 ปี )

ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่

  • สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์บริการ กลุ่มตรวจสอบพยานวัตถุ โทร 0-2913-7730-1
  • โรงพยาบาลตำรวจ
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โทร 0-2419-7650


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา: https://www.moph.go.th/

Last Update : 2019-03-04

Last Updated on Monday, 04 March 2019 14:41