เบี้ยยังชีพคนพิการ Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:31

กำหนดการลงทะเบียน

 

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี

คุณสมบัติ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ยื่นเรื่อง
 • ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
เอกสารหลักฐาน
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

***ครม.อนุมัติเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ จากเดิมรายละ 500 บาท เป็นรายละ 800 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป)

***ครม.มีมติเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ ซึ่งจะจ่ายให้ในเดือนถัดไป โดยไม่ต้องรอปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) อ้างอิงตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

วิธีการรับเงินเบี้ยความพิการ
 • รับเงินสดด้วยต้นเอง
 • รับเงินสดโดยบุคคลที่เป็นผู้ดูแลคนพิการ
 • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของคนพิการ
 • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้ดูแลคนพิการ
สถานที่ลงทะเบียน
 • ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขตที่คนพิการมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • อบต. หรือ เทศบาลที่ผู้พิการมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ คนพิการที่เป็นผู้ต้องขัง (คดียังไม่ถึงที่สุด) ให้ยื่นคำขอรับต่อผู้บัญชาการเรือนจำเพื่อนำส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของคนพิการ

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยความพิการ
 • ตาย
 • ขาดคุณสมบัติ
 • แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ

สอบถามเพิ่มเติม

 • เทศบาล
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ที่มา www.dla.go.th

Last Update : 2019-03-11

Last Updated on Monday, 11 March 2019 14:34