การขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ อ.ส.9 Print
Written by GCC AdminZ   
Friday, 26 July 2019 17:01

กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 58) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กำหนดให้การกระทำตราสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 ลักษณะตราสาร ที่ต้องชำระอากรเป็นตัวเงินตามมาตรา 103 (3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบด้วย

 • ตราสารจ้างทำของ โดยผู้รับจ้าง
 • ตราสารกู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร โดยผู้ให้กู้
 • ตราสารใบมอบอำนาจ โดยผู้มอบอำนาจ
 • ตราสารใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท โดยผู้มอบฉันทะ
 • ตราสารค้ำประกัน โดย ผู้ค้ำประกัน

คำว่า “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร (คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 121/2545)

ทั้งนี้ โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับการกระทำตราสารดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียอากรต้องยื่นแบบ อ.ส.9 เพื่อขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือทาง Application Programming Interface (API) ของกรมสรรพากร ก่อนกระทำตราสารหรือภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันกระทำตราสาร และชำระเงินค่าอากรโดยใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียอากรสามารถนำ “รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์” ไปใช้อ้างอิงหรือผนวกกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงว่า ตราสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บริการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินผ่านผู้ให้บริการจัดทำและยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนผู้มีหน้าที่เสียอากรตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการ สำหรับการจัดทำและยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนผู้มีหน้าที่เสียอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้อีกด้วย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


กรณีที่ใครมีการทำเอกสารสัญญา (ตราสาร) 5 ประเภทเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ (ไม่ใช่กระดาษ)
จะได้รับสิทธิพิเศษในการชำระภาษีผ่านระบบ E-Filing ของกรมสรรพากร โดย 5 ประเภทเอกสารสัญญาตราสารที่ว่า ประกอบด้วย

 • สัญญาจ้างทำของ
 • สัญญาค้ำประกัน
 • หนังสือหรือใบมอบอำนาจ
 • สัญญากู้ยืมเงิน/เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
 • ใบมอบฉันทะสำหรับลงมติในที่ประชุมบริษัท

หมายเหตุ : การจัดทำตราสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 5 ประเภท ผู้เสียภาษีต้องมีความพร้อมของระบบ โดยต้องศึกษาและจัดทำรูปแบบขึ้นมาเอง เช่น คู่สัญญาต้องศึกษา หรือหาวิธีการว่าจะส่งเอกสารไปให้เซ็นบนอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างไร เนื่องจากกรมสรรพากรไม่ได้เป็นผู้กำหนดแบบฟอร์ม

เมื่อเอกสารทั้ง 5 ประเภทนี้ที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการชำระอากรเป็นตัวเงิน (ชื่อว่า แบบ อส 9) ตรงนี้จะสามารถทำรายการผ่านระบบของกรมสรรพากรได้เลย โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง

 • ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ดด้วยตัวเอง โดยต้องขออนุมัติยื่นแบบใหม่เพิ่มเติมเสียก่อน
 • ผ่าน API ของผู้ให้บริการที่เชื่อมต่อกับกรมสรรพากรได้

โดยต้องมีการแต่งตั้ง ตกลงต่างๆ และมีการขออนุมัติกรมสรรพากรอีกทีหนึ่งทั้งผู้ให้บริการและผู้มีหน้าที่เสียภาษีกฎหมายตัวนี้ออกมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ทำทุกอย่างออนไลน์ทั้งหมด ให้สามารถชำระเงินได้สะดวกขึ้น ไม่ว่าจะผ่าน QR Code หรือเคานเตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้ และจ่ายเสร็จแล้วก็จะได้รหัสอ้างอิงมาเป็นหลักฐานว่าได้ชำระเรียบร้อย พร้อมขอใบเสร็จออนไลน์ได้

 

 


 

ที่มา

 • FB กรมสรรพากร ( Revenue Department )
Last Updated on Friday, 26 July 2019 17:30