การเปลี่ยนประเภทรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:43

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การเปลี่ยนประเภทรถเป็นการดำเนินการเปลี่ยนลักษณะของการจดทะเบียนรถ เช่นเดิมจดทะเบียนเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล(ป้ายขาวตัวหนังสือเขียว)เปลี่ยนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (ป้ายขาวตัวหนังสือสีดำ) หรือ รถจักรยานยนต์สาธารณะเปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น โดยภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี) และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกกับการใช้งานมีความผิดตามกฎกระทรวงมาตรา 21 โทษปรับ 500 – 2,000 บาท

เอกสารและหลักฐาน

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )
 2. บัตรประจำประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถ
 3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 5. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
 6. แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม

อัตราค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียม 55 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
 3. ค่าสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนแผ่นละ 100 บาท
 5. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 6. ค่าภาษีของรถแต่ละประเภท

สถานที่ติดต่อ

 • สำนักงานขนส่งที่รถได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ดูจากสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ตรงชื่อผู้ถือกรมสิทธิ์รถ ว่าชื่อ อยู่ที่เขตใด)
 • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก
  - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
  - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
  - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3

หมายเหตุ : หากผู้ดำเนินการไม่ทราบว่ารถตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งพื้นที่ใด สามารถตรวจสอบได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584

เวลาทำการ

 • ทำการวันจันทร์ - วันศุกร์
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เปิดทำการ
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
 • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
 • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ที่มา : www.dlt.go.th

Last Update :
2019-04-02

Last Updated on Tuesday, 02 April 2019 11:45