การแจ้งไม่ใช้รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:32


การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หากเจ้าของรถไม่แจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว ภาษีของรถก็จะดำเนินไปเรื่อยๆ ในกรณีนี้ไม่ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพ การดำเนินการทางด้านทะเบียนภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วันจะต้อง ชำระภาษีรถประจำปี) และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดต่อเจ้าหน้าที่

หลักฐานที่ต้องใช้
 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 3. สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมตัวจริง)
 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (พร้อมตัวจริง)
 5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 6. แผ่นป้ายทะเบียนรถ ในกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายให้นายทะเบียนบันทึกแจ้งการสูญหายเป็นหลักฐานหรือใช้หลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งไม่ใช้รถ 25 บาท
 • ภาษีรถประจำปี (กรณีค้างชำระ พร้อมเงินค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน) ถ้ามี
สถานที่ติดต่อ
 • กรุงเทพฯ ติดต่อที่สำนักทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก สนง.ขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก
  - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
  - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
  - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3
 • ต่างจังหวัด ติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
เวลาทำการ
 • ทำการวันจันทร์ - วันศุกร์
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เปิดทำการ
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
 • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
 • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
 • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย

การแจ้งใช้รถกรณีแจ้งไม่ใช้ชั่วคราวไว้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เจ้าของรถมีความประสงค์ต้องการจะใช้รถก็ให้ดำเนินการติดต่อ ณ สำนักงานขนส่งเพื่อดำเนินการแจ้งใช้รถในกรณีนี้ที่เราได้แจ้งไม่ใช้เอาไว้ หากในกรณีที่เราไม่แจ้งใช้รถแล้วนำรถมาวิ่งบนทางถนนมีความผิดตามกฎกระทรวง มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดใช่รถโดยมิได้จดทะเบียน  บทกำหนดโทษมาตรา มาตรา 59 ปรับตั้งแต่ 1000 บาท -10,000 บาท

หลักฐาน
 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (สำเนาพร้อมตัวจริง)
 2. บัตรประจำประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 3. สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมตัวจริง)
 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 7. หลักฐานการจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 8. ใบรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าภาษีประจำปี
 • รับแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม
 • จัดทำใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหาย
 • บันทึกรายการในใบคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมจัดทำเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีและลงนามนายทะเบียน
 • จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีและแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของรถ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ
 • ค่าตรวจสภาพรถยนต์ 50 บาท
 • ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 10 บาท
สถานที่ติดต่อ
 • ณ สำนักงานขนส่งที่ได้มีการแจ้งไม่ใช้รถไว้
เวลาทำการ
 • ทำการวันจันทร์ - วันศุกร์
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เปิดทำการ
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
 • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
 • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
 • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย

การแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การแจ้งไม่ใช่รถตลอด หากเจ้าของรถไม่ต้องการใช้รถหรือรถที่ไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน เช่น รถเก่าที่ไม่อยู่ในสภาพการใช้งาน รถโดนชนในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้ รถถูกโจรกรรม หรือ จะไปต่างประเทศในเวลานานโดยไม่มีบุคคลใดจะใช้รถหรือดำเนินการทางด้านทะเบียนให้ เป็นต้น  แจ้งเพื่อให้ภาษีของรถหยุดไว้หรือเป็นการยกเลิกประวัติทางทะเบียนรถ การดำเนินการทางด้านทะเบียนภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี) และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในกรณีนี้ไม่ต้องนำรถมาตรวจสภาพ

หลักฐาน
 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )
 2. บัตรประจำประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 3. สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมตัวจริง)
 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 7. สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานนีตำราจที่เจ้าของรถแจ้งความสูญหายหรือเกิดอุบัติเหตุไว้ต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งต้องระบุวันที่รถนั้นสูญหายหรือเกิดอุบัติเหตุเสียหายจนใช้งานไม่ได้ไว้ใน
 8. สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีด้วย
 9. ป้ายทะเบียนรถ (ถ้ามี) กรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายให้บันทึกถ้อยคำเจ้าของรถโดยใช้แบบบันทึกตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. ใช้แบบคำขอแจ้งไม่ใช้รถ ยื่นคำร้องแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป พร้อมหลักฐาน
 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าภาษีประจำปี (กรณีค้างชำระภาษี)
 3. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม 25 บาท
 • ภาษีรถประจำปีกรณีค้างชำระ พร้อมเงินเพิ่มค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน (ถ้ามี)
สถานที่ติดต่อ
 • กรุงเทพฯ ติดต่อที่สำนักทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก สนง.ขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก
  - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
  - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
  - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3
 • ต่างจังหวัด ติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
เวลาทำการ
 • ทำการวันจันทร์ - วันศุกร์
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เปิดทำการ
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
 • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
 • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
 • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย

แจ้งใช้รถ กรณีแจ้งไม่ใช้ตลอดไปไว้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เจ้ารถมีความประสงค์ต้องการจะใช้รถก็ให้ดำเนินการติดต่อยังสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อดำเนินการแจ้งใช้รถในกรณีนี้ที่เราได้แจ้งไม่ใช้เอาไว้ ในกรณีนี้ต้องดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ด้วย หากในกรณีที่เราไม่แจ้งใช้รถแล้วนำรถมาวิ่งบนทางถนนมีความผิดตามกฎกระทรวง มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดใช่รถโดยมิได้จดทะเบียน  บทกำหนดโทษมาตรา มาตรา 59 ปรับตั้งแต่ 1000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

หลักฐาน
 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )
 2. บัตรประจำประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถ
 3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท )
 6. หลักฐานการจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 7. กรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถเดิม  ต้องแสดงหลักฐานการได้มาของรถ เช่น สัญญาซื้อขาย


ข้อควรจำ : เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. ใช้แบบคำขอจดทะเบียนรถ ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรถใหม่พร้อมหลักฐาน ณ กรมการขนส่งทางบก
 2. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
 3. ชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าภาษีประจำปี
 4. รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี และใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
 • ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท
 • ตารางอัตราการคิดภาษีรถนั่งไม่เกิน 7 คน ส่วนลดภาษีบุคคลธรรมดา
ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ
 • ค่าตรวจสภาพรถยนต์ 50 บาท
 • ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 10 บาท
สถานที่ติดต่อ
 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อ กรมการขนส่งทางบก สนง.ขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก
  - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
  - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
  - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3
 • ต่างจังหวัด ติดต่อ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดที่ต้องการจดทะเบียนใช้รถใหม่ (ไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดเดิม)
เวลาทำการ
 • ทำการวันจันทร์ - วันศุกร์
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เปิดทำการ
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
 • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
 • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
 • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย

การดำเนินการกรณีรถหาย

ในกรณีที่รถสูญหายหลังจากไปดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วให้ไปดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้

ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ และนำสำเนาบันทึกประจำวันมาแสดง พร้อมกับยื่นคำขอแจ้งไม่ใช้รถต่อนายทะเบียน ซึ่งควรแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
 2. เมื่อได้รถที่หายคืนให้ยื่นคำขอแจ้งใช้รถ พร้อมนำรถไปตรวจสภาพ
 3. ถ้ามีการอายัดทะเบียนรถไว้ ต้องนำหนังสือถอนการอายัดจากพนักงานสอบสวนไปแสดง
 4. ถ้ามีหลักฐานการรับคืนจากศาล หรือพนักงานสอบสวนให้นำไปแสดงด้วย
สถานที่ติดต่อ
 • แจ้งความรถหายที่สถานีตำรวจท้องที่ที่รถหาย
 • กรุงเทพฯ ติดต่อที่สำนักทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก สนง.ขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก
  - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
  - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
  - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3
 • ต่างจังหวัด ติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ที่มา : www.dlt.go.th

Last Update : 2019-08-23

Last Updated on Friday, 23 August 2019 09:04